Restauració

En el laboratori de conservació i restauració treballem sobre un conjunt molt divers de materials de procedència arqueològica (ceràmiques, metalls, os, ivori, pedra, pintura mural, etc.) i duem a terme totes aquelles accions que servisquen per a evitar el seu deteriorament i que garantisquen la pervivència de les peces a les nostres futures generacions:

- Estudis preliminars (identificació de materials, diagnòstic de danys, anàlisi de les causes d’alteració, estudis analítics).
- Tractaments de conservació i restauració (consolidació, neteja, estabilització, muntatge de fragments, reconstrucció de zones perdudes).
- Conservació preventiva (fabricació d’embalatges, control climàtic).
- Documentació en totes les fases del procés d’intervenció.

Qualsevol actuació directa sobre les peces s’aborda des del respecte a l’original i tenint en compte els criteris d’intervenció mínima, reversibilitat dels tractaments, reconeixement fàcil dels afegits i interdisciplinarietat.


Processos

 • Ceràmica

  Els objectes ceràmics procedents d’una excavació arqueològica terrestre solen descobrir-se fragmentats i recoberts per depòsits superficials de consistència variable (incrustacions terroses, calcàries, sals solubles, etc.). Després de fer el diagnòstic individualitzat plantegem un protocol d’intervenció que inclou la neteja, la consolidació de les pastes ceràmiques, el muntatge de fragments i la reconstrucció formal, en el cas que esta siga necessària. Mereix un esment especial el tractament de ceràmiques ibèriques amb decoracions pintades que requerixen una...
 • Material ossi

  Els materials ossis es van utilitzar en l’antiguitat per a fabricar peces d’ús comú o decoratiu, des d’utensilis a ornaments de tipus cultural o fins i tot ritual. Però dins d’esta categoria hem d’incloure no sols l’os treballat, sinó també les restes esquelètiques humanes que es descobrixen en tombes o necròpolis o les col·leccions de fauna que igualment són objecte de tractaments de conservació i restauració adequats per a facilitar-ne l’estudi i garantir-ne la perdurabilitat.
  Les alteracions de les restes òssies depenen de diversos factors, alguns...
 • Metall

  Les intervencions sobre metall engloben un grup variat de materials, des d’objectes de bronze, ferro, or i plata a inscripcions en plom o col·leccions de numismàtica. Els objectes metàl·lics es fabriquen a partir de la transformació de productes minerals naturals. Estan constituïts per metalls purs (or, plata, ferro, coure, etc.) o per la mescla de metalls diversos (aliatges: bronze, llautó, acer, velló, etc.).

  El tractament de metalls arqueològics entranya dificultat per ser objectes l’ambient de conservació dels quals han patit canvis durant el període de...
 • Pedra

  La pedra va ser un dels primers materials usats per l’home, tant en l’elaboració d’objectes o escultures com en la construcció de monuments. El material petri té estructura cristal·lina i està constituït per minerals i roques. Les pedres són poroses, la qual cosa comporta problemes de cristal·lització de sals solubles. En els objectes arqueològics són característics els dipòsits d’incrustacions dures, sovint de naturalesa carbonàtica, que s’adherixen a la superfície i que oculten l’original, per a l’eliminació dels quals és necessari aplicar un tractament...
 • Vidre

  El vidre és un sòlid amorf que té com a material base el sílice, al qual, en l’antiguitat, s’afegien altres elements com sodi, potassi, plom, calci, magnesi o òxids metàl·lics que actuaven com a fundents, estabilitzadors o colorants. És a partir del període romà, amb el descobriment de la cànula per a la tècnica del bufat, quan s’estén la producció.

  La fragilitat dels objectes fets de vidre i la seua degradació específica en condicions atmosfèriques desfavorables fan extremar les precaucions en el seu tractament de conservació i restauració. Depenent...
  Back to top